09128307939 09391931323

برندسازی

حال که با تعریف برند، روند تکامل برند و ویژگی‌های برند، آشنا شدیم ممکن است بخواهیم برای یک خدمت، محصول و یا حتی برای شخص خودمان خواهان ساخت Brand باشیم. در ادامه این مطلب می‌خواهیم از چند منظر به...

ویژگی‌های برند

Brand ویژگی‌هایی دارد که مجموعه این ویژگی‌ها هویت برند را شکل می‌دهند اما این ویژگی‌ها کدامند؟ در این مطلب درباره وعده برندها یا قول برندها، احساس برند و آشناسازی Brand توضیحاتی ارائه کردیم. بیاید...