بوم مدل کسب و کار (Business model canvas)

تاریخ : 1400/20/07 نویسنده :admin3 بازدیدها : 2 موضوع : مقالات برندبوم مدل کسب و کار، بصورت سیستماتیک به کسب و کار شما نگاه می کند و به همین دلیل است که ما می توانیم بر تمامی اجزای کسب و کارمان بصورت قسمت به قسمت متمرکز شویم در ادامه بوسیله سوالاتی که در در هر قسمت بیان می گردد و با استفاده از روش طوفان فکری می توان گزینه ها و عوامل مختلف را با هم مقایسه کرده و در نهایت طرح کسب و کار را تکمیل نماییم.
 
1.همکاران اصلی
چه کسانی همکاران کلیدی و یا تامین کنندگان شما هستند؟
چه چیزی می تواند مشوق آنها برای این همکاری باشد؟
 
2.فعالیت های کلیدی
ارزش پیشنهادی شما چه فعالیت های کلیدی ای را می طلبد؟
چه فعالیت های کلیدی بیشترین تاثیر را بر کانال های توزیع، ارتباط با مشتریان و جریان درامدی دارد؟
 
3.ارزش پیشنهادی
ارزش اصلی که می خواهید به مشتریان انتقال دهید چیست؟
چه نیازی از مشتریان نیاز هست که تامین گردد؟
 
4. ارتباط با مشتریان
چه رابطه ای را مشتریان هدف شما انتظار دارند که برقرار نمایید؟
چگونه این رابطه را می توان در درون کسب و کار از منظر قالب و هزینه نهادینه کرد؟
 
5. بخش مشتریان
چه طبقه ای از مشتریان را برای خدمات دهی انتخاب کرده اید؟
مهمترین مشتریان شما چه کسانی هستند؟
 
6.منابع کلیدی
چه منابع اساسی ای برای ساخت ارزش پیشنهادی شما مورد نیاز است؟
کدامیک از این منابع با اهمیت تر می باشد؟
 
7.کانال توزیع
از طریق چه کانالی به مشتریان می خواهید دسترسی داشته باشید؟
کدامیک از این کانال ها بهتر کار می کند؟ هزینه آنها چه قدر است؟
 
8.ساختار هزینه
بیشترین هزینه کسب و کار شما در چیست؟
کدامیک از منابع یا فعالیت ها بیشترین هزینه را دارد؟
 
9.جریان درامدی
برای چه ارزش مشتریان تمایل بیشتری به پرداخت پول دارند؟
چگونه تمایل دارند که پرداخت نمایند؟
هر جریان درامدی چه تاثیری بر جریان درامدی کل دارد؟